Charakteristika lesní správy Znojmo

Lesní správa Znojmo vznikla v roce 1992 transformací bývalého lesního závodu Znojmo. Z původní výměry 28 303 ha dále vznikl NP Podyjí a lesy města Znojma. Na území lesní správy byl vytvořen jeden lesní hospodářský celek.

LHC Znojmo se nachází na území Jihomoravského, Jihočeského kraje a Kraje Vysočina. Na území obcí s rozšířenou působností Znojmo, Moravské Budějovice, Moravský Krumlov a Dačice. Výměra spravované půdy činí 16 458 ha (z toho porostní plocha 15 967 ha). Ve vlastnictví lesů je ještě 30 ha vodních a 70 ha ostatních ploch. Výměra soukromých lesů je 2 547 ha lesní půdy a z toho 2 497 ha porostní plochy. Katastrální rozloha LS Znojmo 117 000 ha.

Lesní správa Znojmo je organizačně rozdělena na jedenáct revírů.

Přírodní poměry

LS Znojmo se nachází na území Předhoří Českomoravské vrchoviny (87 %) a Jihomoravské úvaly (13%). Obě oblasti jsou velmi často postihovány dlouhodobými suchými periodami. Suchem oslabené porosty schnou a následně jsou napadány podkorním hmyzem. Proto zde vznikají rozsáhlé, těžko zalesnitelné holiny. Lužní lesy jsou na tom poněkud lépe vzhledem k vyšší hladině spodní vody, ale i zde vznikají škody suchem zejména při zalesňování. V současné době probíhá obnova větrolamů, vzhledem k výraznému tlaku prostředí (zemědělská činnost, povětrnostní podmínky, zvěř apod.) je velmi nákladná a obtížná. Nejnižší bod lesní správy se nachází na jihovýchodě v místě kde území LS opouští řeka Dyje 184 m n. m., nejvyšší bod Suchá Hora leží v severozápadní části a výška je 571 m n. m..

Klimatické poměry

Průměrná roční teplota 9,1°C . Průměrné roční srážky 436 mm.

Ochrana přírody

V lesích obhospodařovaných LS je 3 659 ha zařazeno do NATURA 2000 a na 93,22 ha jsou vyhlášena zvláště chráněná území. Významnou funkci ochrany půdy mají větrolamy na 370,36 ha.

Druhová struktura lesů

Současná dřevinná skladba vykazuje 47 % jehličnatých dřevin a 53 % listnatých dřevin.